Υπηρεσίες

Σύσταση εταιρείας
Λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Εικονικό γραφείο
Λύσεις, σχετικά με την μίσθωση προσωπικού
Άδεια παραμονής
Ιδιωτική διεύθυνση στην Βουλγαρία
Εκπροσώπηση μέσω υποψηφίων
Πνευματική ιδιοκτησία
Ενοχικό δίκαιο
Υπηρεσία μετανάστευσης
Επαγγελματικες λυσεις
Τραπεζικοί λογαριασμοί αλλοδαπών εταιρειών
Υπηρεσίες VIP - Υπηρεσίες προγράμματος οδήγησης + βοηθού
Καταχώρηση αυτοκινήτου στη Βουλγαρία
    Call Now Button+31(0)612212933